Obecná pravidla soutěží na Facebook stránce nebo Instagram profilu Sto skupin

I. Obecná ustanovení

1. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku. 

2. Organizátorem soutěže je společnost Sto skupin, z.s., se sídlem Bělehradská 858/23120 00 Praha, IČ:  17053218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „organizátor“).

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

6. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

7. Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv komentáře, které jsou dle výlučného posouzení organizátora protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování odporuje pravidlům sociální sítě Facebook a těmto pravidlům. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže, a nebo vyřadit ze soutěže, účastníky s komentářem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěžně použitelných.

8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje a mohl ho kontaktovat za účelem organizace dané soutěže.

2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěžíš voje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán. Za tohoto předpokladu ale nemusí být dokončen proces předání výhry.3. Účastník soutěže též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli organizátora a za takové šíření již organizátor neodpovídá.

III. Mechanismus soutěže

1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže (příspěvku).

2. Soutěž probíhá vždy na Facebook stránkách https://www.facebook.com/stoskupin, případně na Instagram profilu https://www.instagram.com/stoskupin, a to v době uvedené pořadatelem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže a její pravidla jsou vždy vymezena v jejím oznámení (příspěvku).

3. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, bude vybrán výherce (nebo výherci) dle pravidel uvedených v oznámení soutěže (příspěvku). Každý soutěžící může přidat pouze jeden komentář.

IV. Výhry a jejich předání

1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži (příspěvek).

2. Každý výherce bude o výhře informován buď označením v komentáři nebo přímou zprávou na dané platformě, pokud v oznámení o příslušné soutěži (v příspěvku) není uvedeno jinak.

3. Výhry budou výhercům předány dle dohody s výhercem prostřednictvím přímé zprávy dané platformy, není-li dohodnuto jinak. 

4. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

5. Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Facebook (příp. Instagram), doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor.