Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran smlouvy, jejímž předmětem je prodej a poskytnutí digitálního obsahu (dále jen „Smlouva“ a „Produkt“) prostřednictvím webových stránek dostupných online na adrese www.stoskupin.cz (dále jen „Web Sto skupin“).

  • Sto skupin, z.s.
  • IČ: 17053218
  • se sídlem: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 Vinohrady
  • e-mail: podpora@stoskupin.cz
  • telefon: +420 774 023 925
  • web: www.stoskupin.cz
  • (dále jen „Prodávající“).

1.2. Prodávajícím, resp. poskytovatelem Produktů, je společnost Sto skupin, z.s., která zajišťuje organizační, technickou a komunikační stránku webinářů a online konferencí.

1.3. Kupujícím je osoba, která od Prodávajícího kupuje Produkt prostřednictvím Webu Sto skupin.

1.4. Ustanovení těchto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Pro objednání Produktu vyplní Kupující objednávkový formulář na Webu Sto skupin, který obsahuje informace týkající se Kupujícího, Produktu, kupní ceny Produktu a jeho dodání (dále jen „Objednávka“). Prodávající po obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu elektronickou poštou přijetí Objednávky, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce. 

2.2. K uzavření Smlouvy dochází elektronickou formou na základě Objednávky Kupujícího, a to až okamžikem uhrazení ceny předmětného Produktu. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), se nepoužije.

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Úhrada ceny probíhá bezhotovostním způsobem, a to platební kartou na účet Prodávajícího. Cena je uhrazena okamžikem připsání celkové částky na účet Prodávajícího.

3.2. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

4. Dodání produktu

4.1. Po úspěšné platbě obdrží Kupující e-mail obsahující potvrzení o zakoupení Produktu.

4.2. Pokud se jedná o digitální Produkt, který spočívá v účasti Kupujícího na online přednášce nebo webináři, obdrží Kupující instrukce k účasti na něm.

4.3. Prodávající si vyhrazuje právo odložit či zrušit termín konání webináře z důvodu nečekaných okolností či technických problémů. V takovém případě bude Kupující informován prostřednictvím e-mailu a nový termín bude stanoven.

5. Bezpečnost platby kartou

5.1. Platba kartou je zabezpečena a zpracována prostřednictvím služby Stripe.

5.2. Prodávající neukládá žádné údaje o platebních kartách Kupujícího. Všechny údaje potřebné k provedení platby jsou přímo zpracovávány a chráněny systémem Stripe.

5.3. Kupující bere na vědomí, že bezpečnostní pravidla a podmínky pro platbu kartou jsou stanoveny službou Stripe a vztahují se na transakce prováděné touto metodou.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Jedná-li se o digitální Produkt, který spočívá v účasti Kupujícího na online přednášce nebo webináři, ztrácí Kupující v souladu s § 1837 písm. l) OZ právo odstoupit od Smlouvy zpřístupněním takového Produktu. Okamžikem zpřístupnění se rozumí zaslání platného odkazu ke sledování předmětné přednášky nebo webináře (k tomuto dochází zpravidla cca jeden den před konáním přednášky/webináře), a to formou e-mailu.

6.2. Při zpřístupnění digitálního Produktu Kupující výslovně žádá o započetí poskytování plnění ihned po uzavření Smlouvy, resp. v předem stanovený termín poskytnutí digitálního Produktu, a to nehledě na skutečnost, zda v okamžiku plnění ne/uplynula lhůta pro odstoupení od Smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě nebude mít právo na odstoupení od Smlouvy.

7. Storno podmínky

7.1. Kupující má nárok na vrácení platby nebo její části při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu maximálně 24 hodin před zahájením zakoupeného webináře, přednášky, workshopu, který probíhá živě.

7.2. V případě žádosti o vrácení uhrazené platby, nebo její části méně než 24 hodin před začátkem online akce, má prodávající nárok kupujícímu nevyhovět a platbu si ponechat v plné výši jako úhradu vzniklých nákladů spojených s využitím jeho personálních zdrojů. 

8. Práva z vadného plnění a reklamace

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními relevantních právních předpisů, zejm. OZ a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího elektronicky na e-mailovou adresu podpora@stoskupin.cz

8.3. Prodávající ručí Kupujícímu, že Produkt nemá žádné vady. Prodávající nenese odpovědnost za závady související s pomalým internetovým připojením, nedostatečným softwarovým vybavením nutným pro spuštění materiálů z programu či neaktualizovaným internetovým prohlížečem zákazníka. V případě výpadku serveru je na uvážení Prodávajícího, zda Kupujícímu náhradu či kompenzaci poskytne. Prodávající je povinen zajistit co nejrychlejší zprovoznění serveru. 

9. Ochrana autorských práv

9.1. Produkt podléhá právní ochraně vycházející z autorského práva. Je zakázáno jakékoliv jejich šíření či poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Za případné škody vzniklé touto cestou odpovídá Kupující. 

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Prodávající bude pro účely plnění dle Smlouvy zpracovávat osobní údaje Kupujícího. Jedná se o jméno, příjmení a, e-mailovou adresu.

10.2. Základní účel zpracování osobních údajů je zpracování Objednávky a dodání/poskytnutí Produktu. Po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou bude Prodávající dále zpracovávat osobní údaje za účelem plnění archivačních povinností, tedy plnění zákonných povinností Prodávajícího. Osobní údaje budou dále zpracovávány pro účely obrany v případě sporu s Kupujícím a pro účely vymáhání pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou, tedy pro oprávněný zájem Prodávajícího.

10.3. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji Kupujícího v souladu s právním řádem, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (GDPR), a s ostatními předpisy o ochraně osobních údajů. Prodávající dbá na to, aby zpracování osobních údajů Prodávajícího bylo zákonné, spravedlivé a transparentní. Prodávající zpracovává osobní údaje vždy jen na konkrétní účely vyplývající z konkrétních právních základů.

10.4. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání Smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou budou osobní údaje uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, a není-li tato doba stanovena, po dobu 5 let od ukončení tohoto smluvního vztahu.

11. Závěrečná ustanovení a kontakt

11.1. Veškeré informace předávané Prodávajícím na těchto webinářích a konferencích slouží pouze pro studijní a vzdělávací účely. 

11.2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit obchodní podmínky. Nové znění obchodních podmínek je účinné od okamžiku jeho uveřejnění na webových stránkách www.stoskupin.cz/obchodni-podminky a je pro Kupujícího závazné při každé další Objednávce učiněné po zveřejnění nového znění obchodních podmínek. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek tím nejsou dotčena.

11.3. Prodávajícího lze kontaktovat elektronicky prostřednictvím e-mailu podpora@stoskupin.cz.

11.4. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 5. 3. 2024

Praha, 4. 3. 2024